Berekening van de
 
Financiëring van de Betuwelijn
 
 

Inleiding

De financieringskosten bestaan uit de rente + aflossing van de totale investering. Daarbij komt nog het jaarlijks onderhoud van de lijn. Voor de investering is thans een bedrag vastgesteld van ƒ 9,3 miljard. Gerekend wordt op een bijdrage van de particuliere sector van ƒ 1,5 miljard. Daarbij komt nog rente die tijdens de aanleg al zal moeten worden betaald.

Kosten rijksaandeel

Uitgegaan is van aflossing van de investering, want dat is goedkoper dan eeuwig rente betalen. De jaarlijkse aflossing is bepaald door de aflosperiode. Gekozen is voor dezelfde periode die zal gelden voor het particulier aandeel, nl. 30 jaar1). Bij een vaste jaarlijkse aflossing neemt het aan rente onderhevige kapitaal jaarlijks af. Dan wordt de volle rente berekend over de helft van het kapitaal, of wat dezelfde uitkomst geeft, de helft van de rente over het hele kapitaal. Aangenomen rentestand is 8%.

Kosten particulier aandeel

Voor de particuliere bijdrage wordt over een periode van 30 jaar een minimum van 10% (= ƒ 150 mln) per jaar gegarandeerd. Een maximum zou nog kunnen zijn ƒ 225 mln per jaar1). Voor de particuliere bijdrage wordt een risicodekking verlangd, die is verdisconteerd in de 10% zoals boven vermeld.

Rente tijdens aanleg

De aanleg begint in 1998 en zal gereed zijn eind 2006, dat is 8 jaar. Ook tijdens de aanleg moet al rente worden betaald over de beschikbaar gestelde financiën. Aangenomen is dat de totale investering gelijkmatig toeneemt tijdens de jaren van aanleg. Daarvoor geldt dan eenzelfde berekening van de rente in die periode als voor de rente tijdens de aflossingsperiode. Het totale bedrag aan rente over de aanlegperiode wordt bijgeteld bij de totale investeringskosten.

Onderhoud lijn

Ook de onderhoudskosten van de Betuweroute zullen voor rekening van het Rijk zijn. Deze bedragen thans ƒ 300.000 per km per jaar1). Voor het Nederlandse traject van circa 120 km is dat dan ƒ 36 mln per jaar. Aangenomen is dat aanschaf rollend materieel niet tot de financieringskosten behoren. Deze zullen onder exploitatiekosten worden gerangschikt.

 

1) NRC 15-4-'95