Expansiesnelheid van het Heelal

De expansiesnelheid van het Heelal wordt bepaald door de constante van Hubble:

                     H = km/s/Mpc                                                     (10)

Voor de waarde van H zijn in de literatuur enkele waarden gevonden, maar het blijkt dat een nauwkeurige bepaling nog niet goed mogelijk is. Zo zijn er waarden gevonden van 45, 80 en 100 km/s/Mpc 1).

De expansiesnelheid van het Heelal kan ook worden uitgedrukt in de expansiesnelheid van de straal van het Heelal.
De constante van Hubble geeft de verwijderingssnelheid van clusters en superclusters van galaxies t.o.v. van elkaar.
Zo zou de expansiesnelheid van de omtrek van het Heelal kunnen worden bepaald door:

        expansiesnelheid omtrek = 2¹R/Mpc*H km/s                (11)

en de expansiesnelheid van de straal van het Heelal wordt dan:

        R/Mpc*H km/s                                                              (11a)

Voor R = 1E26 m, Mpc = 3.0856E22 m en H = 80 km/s of 80.000 m/s wordt dit:

       expansiesnelheid straal = 259.268.862 m/s.

Dit is in breukdeel van de lichtsnelheid : 0,865.

Dit leidt tot de veronderstelling dat de expansiesnelheid van het Heelal wel eens de lichtsnelheid zou kunnen benaderen.
Stel dat de expansiesnelheid van het Heelal gelijk is aan de lichtsnelheid.
Dan wordt (11a):

      c = R/Mpc *H                                                                                 (11b)

of: H = c/R*Mpc                                                                                                                                                        (11c)

H = 2.99792458E8/1E26* 3.0856E19 = 92.5 km/s/Mpc.

Deze waarde voor H is dan een maximumwaarde, als ook voor de expansiesnelheid van het Heelal de lichtsnelheid als een maximum geldt. Een waarde voor H = 100, zoals boven aangehaald, is dan uitgesloten.

De leeftijd van het Heelal

De leeftijd van het Heelal kan worden berekend uit de expansiesnelheid.
Nemen we aan dat de expansiesnelheid van de straal van het Heelal gelijk is aan c , dan wordt de leeftijd van het Heelal:

      Leeftijd Heelal = R / c ,

      Leeftijd Heelal = 1E26/(2,99792458E8*3600*365*24) = 1.0577E10 jaar.

      Dat is 10,58 miljard jaar.

Deze leeftijd van het Heelal te beschouwen als een minimumleeftijd vanwege de uitdijingssnelheid, als aangenomen, gelijk aan die van het licht.

1)Scientific American Nov'92,pg 31

Door C. Vos, 1993-1994