Mijn Russisch Woordenboek en Cursus Russisch

Om te beginnen, de Pravda met een woord van Michael Gorbatsjov over de explosie van de kerncentrale in Chernobyl in 1986. De door mij destijds gemaakte Nederlandse vertaling vindt onder het artikel + een PDF ter download met het krantenartikel en de originele vertaling.

Toevallig werd er dit jaar de mini-serie 'Chernobyl' uitgezonden, met een 9.5 rating op IMDB: https://www.imdb.com/title/tt7366338/episodes
chernobyl-1986

Explosie in kerncentrale

Michael Gorbatsjov

Televisietoespraak van de President van de Sovjet-Unie, gepubliceerd in de Pravda van 15 mei 1986
Vertaling: C. Vos
Goedenavond, kameraden!

U weet allemaal dat nog niet zo lang geleden door een ongeluk met de atoomcentrale van Chernobyl ons een ramp is overkomen. Die heeft het Sovjetvolk pijnlijk getroffen en de internationale gemeenschap in beroering gebracht. We zijn voor het eerst daadwerkelijk in botsing gekomen met de geweldige dreigende kracht die kernenergie blijkt te zijn als we die niet onder controle kunnen houden.

Rekening houdend met het buitensporige en gevaarlijke karakter van wat er in Chernobyl is gebeurd, heeft het Politbureau de hele organisatie op zich genomen om zo snel mogelijk een eind te maken aan de dreiging en de schade binnen de perken te houden. Er is een regeringscommissie gevormd die onmiddellijk naar de plaats van de ramp is afgereisd. En binnen het Politbureau is een organisatie in het leven geroepen onder leiding van Nikolaj Iwanowitsj Ryshkow voor nader technisch onderzoek. Ook is hem de leiding opgedragen voor de hele operatie van reddingswerkzaamheden en alles wat daaruit voortvloeit. Er wordt in feite continu gewerkt, want er is geen tijd te verliezen.

Alle wetenschappelijke, technische en economische mogelijkheden die ons land biedt zijn gemobiliseerd. In het rampgebied opereren organisaties van vele ministeries en departementen van de Unie onder leiding van ministers, wetenschappers, specialisten en afdelingen van het Sovjetleger. Een zeer groot deel van de werkzaamheden en de verantwoordeli─│jkheid werd op de schouders genomen door partij-, Sovjet- en bestuursorganen van Ukraine en Wit-Rusland. Zichzelf opotterend en moedig zwoegen de operators van de atoomcentrale van Chernobyl voort.

Wat is er toch gebeurd? Specialisten rapporteerden dat tijdens het stilleggen van de vierde reactor plotseling het vermogen steeg. Een aanzienlijke afgifte van stoom en de daarop volgende reactie leidden tot de vorming van waterstof, de explosie daarvan en de beschadiging van de reactor en de daarmee verbonden radioactieve uitstoot.

Het is nu nog te vroeg om een definitief oordeel te geven over de oorzaken van het ongeluk.
Onderwerp van onafgebroken onderzoek van de regeringscommissie vormen alle onderdelen van het probleem, zowel de konstruktieve-, ontwerp-, technische- als bedieningsaspekten. Het spreekt vanzelf dat op grond van de resultaten van het ophelderen van de oorzaken van het ongeluk, alle mogelijke conclusies zullen worden getrokken, en van daaruit alle denkbare maatregelen zullen worden genomen, die een herhaling van iets dergelijks zullen uitsluiten.

Zoals ik al zei: wij botsten voor het eerst op zo'n buitensporige gebeurtenis, waardoor van ons vereist werd zo snel mogelijk de gevaarlijke kracht te bedwingen van een uit de hand gelopen controle over de kracht van het atoom. Wij hebben een uiterste krachtsinspanning gedaan om de omvang van het ongeluk te beperken.

De ernst van de situatie was duidelijk. Het was nodig deze op korte termijn en op competente wijze in te schatten. En zodra wij betrouwbare primaire informatie hadden verkregen, werd deze via diplomatieke kanalen aan het buitenland gestuurd. Op basis van diezelfde informatie begon zich ook het praktische werk te ontwikkelen om controle te krijgen op de ernstige gevolgen van het ongeluk en deze zoveel mogelijk te beperken.

In de ontstane situatie rekenden wij het tot onze allereerste plicht, een plicht van de hoogste orde, het waarborgen van de veiligheid van de bevolking en het verlenen van effectieve hulp aan de slachtoffers. Binnen enkele uren waren de bewoners van de nederzetting bij de centrale geëvacueerd en daarna, toen duidelijk werd dat er een potentiële bedreiging was voor de gezondheid van de mensen in de aangrenzende zone, werden ook zij naar ongevaarlijk gebied overgebracht. Deze hele gecompliceerde arbeid vereiste uiterste snelheid, evenals een strakke en nauwgezette organisatie.


En toch konden deze maatregelen veel mensen niet beschermen. Op het moment van het ongeluk kwamen twee mensen om: Schaschenok Wladimir Nikolaewitz, chet van het automatisch systeem, en Chodemtsjoek Waleri Iwanowitz, operator van de atoomecentrale. Vandaag liggen 299 mensen in het ziekenhuis met stralingsziekten van verschillende zwaarte. Zeven van hen zijn inmiddels overleden. Aan de overigen wordt alle mogelijke hulp verleend. De beste wetenschappelijke en medische krachten van het land zijn aangetrokken uit de gespecialiseerde klinieken in Moskou en andere steden. De meest moderne middelen van de geneeskunde staan tot hun beschikking.

Uit naam van het centraal comite van de Comunistische Partij druk ik leedwezen uit aan de familieleden van de omgekomenen, aan het arbeiderscollectief en aan allen die door deze ramp hebben geleden. De hoogste erkentelijkheid verdienen de bewoners van het gebied, die van harte de geëvacueerden in hun huis hebben opgenomen. Zij hebben het ongeluk van de buren opgevat als hun eigen ongeluk en naar de beste tradities van ons volk gaven zij blijk van gevoeligheid, medelevendheid en bezorgdheid.
Aan het adres van het centraal comite van de Communistische Partij arriveren duizenden en duizenden brieven en telegrammen van Sovjetburgers en ook van buitenlandse burgers, die hun medeleven tot uitdrukking brengen en steun aan de slachtoffers willen verleden. Vele Sovjetfamilies zijn bereid kinderen in de zomertijd op te nemen en bieden materiële hulp aan. Er zijn vele verzoeken om richtlijnen voor het uitvoeren van werkzaamheden in het gebied van het ongeluk.
Deze uitingen van menselijkheid, oprechte humaniteit en hoge moraliteit moeten leder van ons wel ontroeren.

De hulp aan de mensen, ik herhaal het, blijft onze eerste opgave. Tegelijk hiermee gaat op de centrale zelf en het aanliggende gebied een energieke arbeid voort ter beperking van de omvang van het ongeluk. Onder de moeilijkste omstandigheden is het gelukt de brand te blussen en de verspreiding naar de andere reactoren tegen te gaan. Het personeel van de centrale heeft de andere drie reactoren stopgezet en deze in een veilige toestand gebracht. Zij bevinden zich onder constante controle. De brandweerlieden, transportarbeiders, bouwvakkers, medici, speciale afdelingen van het chemische beschermingswezen, helicopterpiloten en andere onderafdelingen van het ministerie van Defensie en van het ministerie van Binnenlandse Zaken legden een zwaar examen af.

In deze gecompliceerde omstandigheden hing er veel af van een juiste wetenschappelijke kijk op het gebeurde, omdat het anders niet mogelijk zou zijn effectieve maatregelen ter bestrijding van het ongeluk en zijn gevolgen te nemen. Deze taak is met succes verricht door onze grote geleerden van de Academie van Wetenschappen, evenals door leidende specialisten van ministeries en departementen van de Unie, van Ukraine en Wit-Rusland. De mensen handelden en gaan voort te handelen, ik zeg het direct, op heldhaftige wijze, zichzelf opofferend. Ik denk dat wij nog de mogelijkheid zullen hebben, deze moedige mensen met name te noemen en hun heldendaad naar waarde te schatten.

Volkomen gegrond kan ik zeggen, bij alle zwaarte van het gebeurde: de schade bleef beperkt dankzij de moed en vakmanschap van onze mensen, hun plichtsgegevolgen van het ongeluk. Deze opgave, kameraden, wordt niet alleen uitgfevoerd in het gebied van de atoomcentrale zelf, maar ook in wetenschappelijke instituten en bij vele bedrijven in het land, die de directe, niet gemakkelijke en gevaarlijke strijd tegen het ongeluk voeren.

Dank zij de genomen effectieve maatregelen, is het mogelijk vandaag te zeggen: het ergste is achter de rug. Men is er in geslaagd de ergste gevolgen af te wenden.
Natuurlijk is het nog te vroeg om een streep onder het gebeurde te plaatsen. We kunnen elkaar nog niet geruststellen. Voor ons ligt nog een gigantische taak.